โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
R008_07 หลักสูตรการสร้างเครื่องมือในการวิจัย (ภาคปฏิบัติ)
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 5,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • หลักการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  • ฝึกปฏิบัติ : การสร้างกรอบคิดในการวิจัย
  • การสร้างแบบสอบถาม
  • การสร้างแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง
  • การสร้างแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง 

สมัครอบรมวิชานี้