โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
R004_4 หลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจัย
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางพาพร เพียรพัฒนพันธ์ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวสายสมร คำสุมาลี สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 5,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • แนวคิดของการพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการวิจัย, 
  • หลักการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย, 
  • การสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย,  
  • การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย, 
  • เทคนิคที่นำมาใช้ในการวิจัย, 
  • กรณีศึกษา, 
  • ปฏิบัติการ :  การออกแบบ
สมัครอบรมวิชานี้