โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
R0011_07 หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และการแปลผลข้อมูล
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายสุรพงษ์ แสงเรณู สำรองที่นั่ง
2. นางเนาวนิตย์ สงคราม สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • หลักการของการวิจัยเชิงปริมาณความสำคัญของมาตรวัดในแบบสอบถาม การกำหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

 • การเปิดโปรแกรม การใช้เมนูของโปรแกรม   และการตั้งค่าตัวแปรและการเปลี่ยนค่าของตัวแปร

 •  การป้อนข้อมูลจากแบบสอบถามในโปรแกรม 

 • การสร้างตัวแปรใหม่จากการคำนวณเงื่อนไขและการเลือกข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์                   
  (การบริหารจัดการข้อมูล)

 • การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

 • การหาค่าสถิติพื้นฐาน (Descriptive statistic)  เช่น ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 •  การหาค่าสถิติอ้างอิง (Inferential statistic)   

  1) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเปรียบเทียบ (One Sample t-test, Independent t-test,                       Paired sample, t-test)

  2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยสถิติ F-test (One Way Analysis of Variances, Two Way Analysis of Variances ฯลฯ)  

  3) การหาค่าความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi ? Square, Correlation

  4) การพยากรณ์ด้วยสถิติ Regression

 • การอ่านผลและแปลผลจากการคำนวณ 

สมัครอบรมวิชานี้