โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
R0010_01 หลักสูตรการสร้างโจทย์ในการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยผสานวิธีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • อุดมการณ์ของการวิจัยเชิงปริมาณ  การวิจัยเชิงคุณภาพ  และการวิจัยผสานวิธี
  • ประเภทของการวิจัยผสานวิธี 
  • กรณีศึกษาของการวิจัยผสานวิธีประเภทต่างๆ
  • การสร้างโจทย์ในการวิจัย
  • กระบวนการของการวิจัยผสานวิธี และการเขียนโครงการวิจัย 
     หลักสูตรนี้เหมากับ
      ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 
     ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการของการวิจัยผสานวิธี  
  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจเข้าใจวิธีการสร้างโจทย์ในการวิจัย
  • ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการวิจัยผสานวิธีได้ 

     

สมัครอบรมวิชานี้