โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D090_02 หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • บทบาทของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  • ทบทวนเครื่องมือการประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs และ OKRs 
  • การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้เทคนิค OKRs (Objectives and Key Results) 
  • การนำ Competency มาใช้เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  • การออกแบบประเมินโดยนำระบบ OKRs ร่วมกับ Competency
  • การตรวจสอบและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สมัครอบรมวิชานี้