โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D077_03 หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาไทยในงานอาชีพ (การฟัง-การอ่าน)
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ประเภทของการฟัง-การอ่านในงานอาชีพ  
  • รูปแบบและเนื้อหาการฟัง-การอ่านในงานอาชีพ
  • ข้อแนะนำในการพัฒนาทักษะการฟัง-การอ่าน 
  • ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฟัง-การอ่านในงานอาชีพ 

สมัครอบรมวิชานี้