โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D076_03 หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวเกษสุวรรณ สีหะวงษ์ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวณัฐชา รติสรรค์กุล ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวรินรดา นิลทพันธ์ ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวกชณิช ยศบูรณโสภณ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวกรองกานต์ รอดพันธ์ ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวหทัยกานต์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวปุณรดา เตียมพานิช ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวชนิดาภา พันยา ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวกานต์พิชชา สมสวัสดิ์ ลงทะเบียนแล้ว
10. นายปติมุข ชินวรโกมล ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวมณฑิตา กะณะศิริ ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวสวนิต ด้วยชัยภูมิ ลงทะเบียนแล้ว
13. นางศรัณรัตน์ รัศมี ลงทะเบียนแล้ว
14. นางพรสวรรค์ ศุภโคตร ลงทะเบียนแล้ว
15. นางสาวกชกร ชูแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
16. นางภัชราวดี ชาลี ลงทะเบียนแล้ว
17. นางสาวสุชาดา สว่างเพชร ลงทะเบียนแล้ว
18. นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม ลงทะเบียนแล้ว
19. นางสาวประทุมรัตน์ เบิกบาน ลงทะเบียนแล้ว
20. นางสาววันเพ็ญ บุรมย์ ลงทะเบียนแล้ว
21. นางสาวฐานิกา กองทรัพย์เจริญ ลงทะเบียนแล้ว
22. นายวีรพล ศรีเพ็ญ ลงทะเบียนแล้ว
23. นางสาวรวิวรรณ ชิตวิเศษ ลงทะเบียนแล้ว
24. นายนายณัฐวุฒิ ปราบภัย สำรองที่นั่ง
25. นางสาวรักษณีย์ ชิณเทศ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวพิมพ์พิศา ทรรพนันทน์ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวมิ่งมันติก สุไลมาน สำรองที่นั่ง
3. นายณัฐวุฒิ ปราบภัย สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปริม อัสนียาพร สำรองที่นั่ง
2. นางชฎามาศ กมลศรีพาณิช สำรองที่นั่ง
3. นายนายณัฐวุฒิ ปราบภัย สำรองที่นั่ง
4. นางสาวธีรวีปณัช พึ่งเขื่อนขันธ์ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวฐิติรัตน์ วงษ์นู สำรองที่นั่ง
6. นางสาวจินดารัตน์ โคมเดือน สำรองที่นั่ง
7. นางพิชญ์จิรา ชัยพฤกษาทรัพย์ สำรองที่นั่ง
8. นางพยุงพร ศรีจันทวงษ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้