โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D075_19 หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุม
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางกันต์สินี นุชเพนียด สำรองที่นั่ง
2. นางสาววิจิตรา หรีดอุไร สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวณัฐญาภา อินทา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้