โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D075_17 หลักสูตรการเขียนรายงานการประชุม
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางกันต์สินี นุชเพนียด สำรองที่นั่ง
2. นางสาววิจิตรา หรีดอุไร สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวณัฐญาภา อินทา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุม 
  • การประชุม และรูปแบบของการประชุม
  • ส่วนประกอบของรายงานการประชุม
  • วิธีการจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
  • การใช้ภาษาเขียนในรายงานการประชุม
  • การเขียนย่อหน้า

สมัครอบรมวิชานี้