โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D074_17 หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวธัญลักษณ์ กาญจนปัญจพล ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวอสมา ลิ้มติ้ว ลงทะเบียนแล้ว
3. นางผุสดี กลั่นคำ ลงทะเบียนแล้ว
4. นายก้องณกุล กุลชญากรณิศ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวธนัชพร กลิ่นซ้อน ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจุฑามาศ มะไฟหวาน สำรองที่นั่ง
2. นางพยุงพร ศรีจันทวงษ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววิจิตรา หรีดอุไร สำรองที่นั่ง
2. นางสาวธิดารัตน์ อินอยู่ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้