โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D074_16 หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสุจิตรา สมานญาติ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวธิดารัตน์ อินอยู่ สำรองที่นั่ง
3. นางสาวทิพสุดา อวดคม สำรองที่นั่ง
4. นางสาวภัสสร นาเวียง สำรองที่นั่ง
5. นางสาวธัญลักษณ์ กาญจนปัญจพล สำรองที่นั่ง
6. นางสาวจุฑามาศ มะไฟหวาน สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวธิดารัตน์ อินอยู่ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และอาจารย์สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อติดต่อประสานงาน
  • รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือราชการ
  • วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และการใช้ภาษาในหนังสือราชการ
  • การใช้ประโยคและการเขียนย่อหน้า
  • การร่างเนื้อหาในหนังสือราชการ
  • ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการร่างหนังสือราชการ

สมัครอบรมวิชานี้