โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D074_16 หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวธัญลักษณ์ กาญจนปัญจพล ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวอสมา ลิ้มติ้ว ลงทะเบียนแล้ว
3. นางผุสดี กลั่นคำ ลงทะเบียนแล้ว
4. นายก้องณกุล กุลชญากรณิศ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวธนัชพร กลิ่นซ้อน ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจุฑามาศ มะไฟหวาน สำรองที่นั่ง
2. นางพยุงพร ศรีจันทวงษ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววิจิตรา หรีดอุไร สำรองที่นั่ง
2. นางสาวธิดารัตน์ อินอยู่ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อติดต่อประสานงาน
  • รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือราชการ
  • วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และการใช้ภาษาในหนังสือราชการ
  • การใช้ประโยคและการเขียนย่อหน้า
  • การร่างเนื้อหาในหนังสือราชการ
  • ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการร่างหนังสือราชการ

สมัครอบรมวิชานี้