โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D073_09 หลักสูตรกฎหมายแรงงานภาคปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณและคณะ
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
  • สิทธิของลูกจ้างในการได้รับค่าจ้างในวันหยุดและวันลา
  • วินัยและโทษลูกจ้าง
  • ค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้าง
  • การย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้งที่ใหม่นายจ้างต้องทำอย่างไร เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารสาย HR และผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงาน

สมัครอบรมวิชานี้