โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D072_09 หลักสูตรกฎหมายแรงงานสำหรับบุคคลกรภาคปฏิบัติ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณและคณะ
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  • สัญญาจ้างแรงงานสิทธิในการประกอบอาชีพกรณีพ้นสภาพการจ้าง
  • วินัยและการลงโทษลูกจ้าง
  • การจัดการกับพนักงานที่มีผลการทำงานต่ำกว่ามาตรฐาน
  • ปัญหาการเลิกจ้างและการป้องกัน เหมาะสำหรับ : HR และผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงาน/ฝ่าย

สมัครอบรมวิชานี้