โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D071_01 หลักสูตรกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใน (Strategies of Internal PR)
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • แนวคิดสำคัญของการประชาสัมพันธ์ภายใน 
  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร  
  • เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
  • การวางแผนการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 
  • การฝึกปฏิบัติการวางแผนการประชาสัมพันธ์ภายใน 
  • การนำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และรับฟังคำแนะนำ

สมัครอบรมวิชานี้