โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D070_01 หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร(Strategy of Corporate Communication)
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • แนวคิดสำคัญของการสื่อสารองค์กรต่อการพัฒนาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ 
  • องค์ประกอบของแผนงานสื่อสารองค์กร 
  • การวิเคราะห์สถานการณ์  
  • การกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสาร 
  • การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร  
  • การกำหนดเครื่องมือการสื่อสาร  
  • การกำหนดงบประมาณ/ระยะเวลา 
  • การประเมินผลแผนการสื่อสารองค์กร 
  • การฝึกปฏิบัติเขียนแผนการสื่อสารองค์กร  
  • การนำเสนอแผนการสื่อสารองค์กร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และรับฟังคำแนะนำ

สมัครอบรมวิชานี้