โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D069_01 หลักสูตรการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคัดเลือกพนักงาน Gen y
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายปรีชา หวังพิทักษ์ สำรองที่นั่ง
2. นางคัคนัมพร พูลสสวัสดิ์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

แนวโน้มกระบวนการสรรหาบุคลากร ปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาคัดเลือกบุคคลากรในปัจจุบัน , บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าทีมสัมภาษณ์และการแบ่งบทบาทในคณะผู้สัมภาษณ์ , Job Spec. และ Competency ในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้คนที่เหมาะกับตำแหน่งงาน , เครื่องมือในการคัดกรองประเมินผู้สมัครงานและการให้คะแนนการสัมภาษณ์ , การเตรียมคำถามเชิงพฤติกรรมในการสัมภาษณ์งาน เพื่อการคัดเลือกผู้สมัครงาน Gen Y , การทักทาย สร้างความคุ้นเคย และสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์ สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ , เทคนิคการสื่อสาร การสังเกตุ การวิเคราะห์บุคลิกภาพ ด้วยศาสตร์โหงวเฮ้ง , การสร้างแรงจูงใจเพื่อความได้เปรียบในการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ , การปิดการสัมภาษณ์ การสรุปและประเมินผู้สมัคร ด้วยตารางเปรียบเทียบ และตัดสินใจ , ฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติการสัมภาษณ์งาน  

สมัครอบรมวิชานี้