โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D068_2 หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจริยาภรณ์ ครุสาตะ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวบรรจิต โพธิ์น้อยงาม สำรองที่นั่ง
3. นางสาวรัตนา โทอาสา สำรองที่นั่ง
4. นางผ่องพรรณ จารุจำรัส สำรองที่นั่ง
5. นางสาวสุวรรณา ใหม่ต๊ะ สำรองที่นั่ง
6. นางสาวกัญจนา คาาจิ สำรองที่นั่ง
7. นางสาวนิตยา ฟองมูล สำรองที่นั่ง
8. นางสาวภัทราวดี แสงประชุม สำรองที่นั่ง
9. นางสาวอริณพิมล พูลคำ สำรองที่นั่ง
10. นางสาววันเพ็ญ ขุนสายทอง สำรองที่นั่ง
11. นางสาวกนกพรรณ วิรบุตร์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ศิริกัญญา รุนประโคน (วิทยากร จากกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง)
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา: การจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding และวิธีปฏิบัติในระบบการจัดหาพัสดุ ด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ใหม่ การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) , การทำสัญญาในระบบ (e-GP) ใหม่ วิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (บังคับใช้กับ อปท. ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) กฎกระทรวง
สมัครอบรมวิชานี้