โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D068_1 หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจริยาภรณ์ ครุสาตะ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวบรรจิต โพธิ์น้อยงาม ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวรัตนา โทอาสา ลงทะเบียนแล้ว
4. นางผ่องพรรณ จารุจำรัส ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวสุวรรณา ใหม่ต๊ะ ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวกัญฐจณา คาวาจิ ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวนิตยา ฟองมูล ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวภัทราวดี แสงประชุม ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวอริณพิมล พูลคำ ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาววันเพ็ญ ขุนสายทอง ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวกนกพรรณ วิรบุตร์ ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวขวัญใจ ณ ไพรี ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ศิริกัญญา รุนประโคน
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

การจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding และวิธีปฏิบัติในระบบการจัดหาพัสดุ ด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ใหม่ , การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) , การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) , การทำสัญญาในระบบ (e-GP) ใหม่ , วิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (บังคับใช้กับ อปท. ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) ,  กฎกระทรวง

สมัครอบรมวิชานี้