โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D068_04 หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวฐาณมาศ จันทร์เพชร สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ศิริกัญญา รุนประโคน (วิทยากร จากกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง)
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • การจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding และวิธีปฏิบัติในระบบการจัดหาพัสดุ ด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ใหม่ 
  •  การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  
  • การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) , การทำสัญญาในระบบ (e-GP) ใหม่  
  • วิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (บังคับใช้กับ อปท. ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)  
  •  กฎกระทรวง      
สมัครอบรมวิชานี้