โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D067_2 หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวไพลิน สุ่ยวงษ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายชุมพล คงเกษม สำรองที่นั่ง
2. นางสาวช่อทิพย์ บุญชื่น สำรองที่นั่ง
3. นายสมพาน อ่อนจา สำรองที่นั่ง
4. นาวาเอก ภากร มาเนียม สำรองที่นั่ง
5. นางดรุณี ศรีชนะ สำรองที่นั่ง
6. นายราชวิชญ์ โพธิยะราช สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้