โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D067_06 หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้