โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D067_03 หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายนายอภิเชษฐ์ ชัยมา สำรองที่นั่ง
2. นางสาวธันยพร อินทรอุทก สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • กระบวนทัศน์และจิตวิทยาองค์การในรูปแบบของความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0  
  • ศิลปการบังคับบัญชาในรูปแบบของผู้นำเพื่อการพัฒนาทีมให้รับมือกับ  Disruptive Technology  
  • การสื่อสารเพื่อการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์การ  
  • วงจรขององค์การแห่งความสำเร็จที่พึงประสงค์ของ Generation ที่เปลี่ยนไป

สมัครอบรมวิชานี้