โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D066_2 หลักสูตรวิทยากรเดินแรลลี่ประยุกต์ (Applied Walk Rally Coaching)
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 5,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้