โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D066_1 หลักสูตรวิทยากรเดินแรลลี่ประยุกต์ (Applied Walk Rally Coaching)
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 5,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • หลักการความเป็นมา วัตถุประสงค์ และประเภทการเดินแรลลี่  
  • กลยุทธ์การสร้างเกมส์และอักษรปริศนาตามสถานการณ์ 
  • การทำแผนผังการเดินแบบคู่,แบบกลุ่มและการเลือกสถานที่  
  • เทคนิคการใช้ทฤษฎีจิตวิทยาการบริหารในการสรุปการนำเสนอ  
  • การควบคุมกิจกรรมและอำนวยการ 
  •  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า                                                                  
สมัครอบรมวิชานี้