โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D065_3 หลักสูตรการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววิมลภา ชุ่มดี สำรองที่นั่ง
2. นางสาวปิยะพร อริยมจร สำรองที่นั่ง
3. นางสาวกัญญาพัชญ์ ทัพพระรังสี สำรองที่นั่ง
4. นายพงษ์ศักดิ์ มีสุวรรณ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายกำชัย ไทยไชยนต์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค , อาจารย์สิริรัตน์ นิ่มเงิน
ค่าลงทะเบียน: 2,500 บาท
รายละเอียดวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นพิธีกร เช่น บทบาท หน้าที่ บุคลิกภาพ การใช้ไมโครโฟน หลักการพูดและเทคนิคการพูดอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นต้น  การเตรียมข้อมูล การเขียนคำกล่าวรายงาน การเขียนบทพิธีกรที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  วิทยากร : อาจารย์สุพัชรินทร์  โพธิ์ทองนาค ,  อาจารย์สิริรัตน์  นิ่มเงิน
สมัครอบรมวิชานี้