โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D065_3 หลักสูตรการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววิมลภา ชุ่มดี ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวปิยะพร อริยขจร ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวภิญญาพัชญ์ ทัพพะรังสี ลงทะเบียนแล้ว
4. นายพงษ์ศักดิ์ มีสุวรรณ ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวชาลิสา เจริญไพศาลกิจ ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาววัชริตา เหรียญอารีย์ ลงทะเบียนแล้ว
7. นายกันยา พาคำนาม ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวปาณิสรา ศรีธรรมมา ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวณิชาภัทร นุตเดชานันท์ ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายกำชัย ไทยไชยนต์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค , อาจารย์สิริรัตน์ นิ่มเงิน
ค่าลงทะเบียน: 2,500 บาท
รายละเอียดวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นพิธีกร เช่น บทบาท หน้าที่ บุคลิกภาพ การใช้ไมโครโฟน หลักการพูดและเทคนิคการพูดอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นต้น  การเตรียมข้อมูล การเขียนคำกล่าวรายงาน การเขียนบทพิธีกรที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  วิทยากร : อาจารย์สุพัชรินทร์  โพธิ์ทองนาค ,  อาจารย์สิริรัตน์  นิ่มเงิน
สมัครอบรมวิชานี้