โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D065_3 หลักสูตรการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววิมลภา ชุ่มดี สำรองที่นั่ง
2. นางสาวปิยะพร อริยมจร สำรองที่นั่ง
3. นางสาวภิญญาพัชญ์ ทัพพระรังสี สำรองที่นั่ง
4. นายพงษ์ศักดิ์ มีสุวรรณ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวชาลิสา เจริญไพศาลกิจ สำรองที่นั่ง
6. นางสาววัชริตา เหรียญอารีย์ สำรองที่นั่ง
7. นายกันยา พาคำนาม สำรองที่นั่ง
8. นางสาวปาณิสรา ศรีธรรมมา สำรองที่นั่ง
9. นางสาวณิชาภัทร นุตเดชานันท์ สำรองที่นั่ง
10. นางสาวศศธร เครือนันตา สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายกำชัย ไทยไชยนต์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค , อาจารย์สิริรัตน์ นิ่มเงิน
ค่าลงทะเบียน: 2,500 บาท
รายละเอียดวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นพิธีกร เช่น บทบาท หน้าที่ บุคลิกภาพ การใช้ไมโครโฟน หลักการพูดและเทคนิคการพูดอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นต้น  การเตรียมข้อมูล การเขียนคำกล่าวรายงาน การเขียนบทพิธีกรที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  วิทยากร : อาจารย์สุพัชรินทร์  โพธิ์ทองนาค ,  อาจารย์สิริรัตน์  นิ่มเงิน
สมัครอบรมวิชานี้