โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D065_06 หลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกร
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววิมลรัตน์ เคารพรัตน์ สำรองที่นั่ง
2. นายณฐพร วรรณชิต สำรองที่นั่ง
3. นางสาวชนิสรา โสกันต์ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวภาตะวัน ภัทรภูมิรพี สำรองที่นั่ง
5. นางสาวสกุลรัตน์ บัวคำ สำรองที่นั่ง
6. นางสาวพรสุดา สิงห์ดี สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวงามจิต หน่ายทุกข์ สำรองที่นั่ง
2. นายจตุพร ศาศวัตสุพพัต สำรองที่นั่ง
3. นางสาวโศภิษฐนรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค , อาจารย์สิริรัตน์ นิ่มเงิน
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

1. หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

          - การออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี

          - ฝึกปฏิบัติพื้นฐานการออกเสียง

          - การเขียนคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด-ปิดงาน

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นพิธีกร

- บทบาท หน้าที่ของพิธีกร

- บุคลิกภาพที่เหมาะสมของพิธีกร

          - การใช้ไมโครโฟน        

          - หลักการพูดและเทคนิคการพูดอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์

3. ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร 

          - การเป็นพิธีกรในงานเป็นทางการ

          - การวิพากษ์ผลงานรายบุคคล


สมัครอบรมวิชานี้