โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D065_06 หลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกร
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววิมลรัตน์ เคารพรัตน์ สำรองที่นั่ง
2. นายณฐพร วรรณชิต สำรองที่นั่ง
3. นางสาวชนิสรา โสกันต์ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวภาตะวัน ภัทรภูมิรพี สำรองที่นั่ง
5. นางสาวสกุลรัตน์ บัวคำ สำรองที่นั่ง
6. นางสาวงามจิต หน่ายทุกข์ สำรองที่นั่ง
7. นายจตุพร ศาศวัตสุพพัต สำรองที่นั่ง
8. นางสาวพรสุดา สิงห์ดี สำรองที่นั่ง
9. นางสาวโศภิษฐนรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค , อาจารย์สิริรัตน์ นิ่มเงิน
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:

1. หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

          - การออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี

          - ฝึกปฏิบัติพื้นฐานการออกเสียง

          - การเขียนคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด-ปิดงาน

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นพิธีกร

- บทบาท หน้าที่ของพิธีกร

- บุคลิกภาพที่เหมาะสมของพิธีกร

          - การใช้ไมโครโฟน        

          - หลักการพูดและเทคนิคการพูดอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์

3. ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร 

          - การเป็นพิธีกรในงานเป็นทางการ

          - การวิพากษ์ผลงานรายบุคคล


สมัครอบรมวิชานี้