โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D065_04 หลักสูตรการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค , อาจารย์สิริรัตน์ นิ่มเงิน
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นพิธีกร เช่น บทบาท หน้าที่ บุคลิกภาพ การใช้ไมโครโฟน หลักการพูดและเทคนิคการพูดอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นต้น  การเตรียมข้อมูล การเขียนคำกล่าวรายงาน การเขียนบทพิธีกรที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  วิทยากร : อาจารย์สุพัชรินทร์  โพธิ์ทองนาค ,  อาจารย์สิริรัตน์  นิ่มเงิน
สมัครอบรมวิชานี้