โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D060_4 หลักสูตรการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “การออกกำลังกายสำหรับผู้มีปัญหาออฟฟิตซินโดรม”
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางปรียนันท์ ไกรวินจิตดี ไกรวินจิตดี สำรองที่นั่ง
2. นางสาวสิริจิตต์ บุญธรรม สำรองที่นั่ง
3. onอรนุช อิสระ สำรองที่นั่ง
4. onเสาวลักษณ์ ขาวเมือง สำรองที่นั่ง
5. onสิรินทร ทองต้ง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.กภ.อำพร ศรียาภัย และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้