โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D060_01 หลักสูตรชีวิตสำเร็จได้ด้วย Mindset
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายกุลณัฏฐ์ แสงหิรัญ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจันทรจิรา จอมเดช สำรองที่นั่ง
2. นางสาวแสงเพ็ญ คุณภัทรสกุล สำรองที่นั่ง
3. นางสาวนิศากร คำปุก สำรองที่นั่ง
4. นางสาวกุลวดี พงศีลวัต สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด วิสัยทัศน์ใหม่ของ Mindset 
  • วิธีการปรับ Mindset เพื่อค้นหาจุดเปลี่ยนด้วยตัวเอง
  • การทำงานเชิงรุกด้วย Growth Mindset 
  • การเปลี่ยนกรอบความคิดแบบ Fix Mindset เป็นกรอบความคิดแบบ Growth Mindset 
  • การสร้าง Growth Mindset ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

สมัครอบรมวิชานี้