โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D059_8 หลักสูตรการบริการให้ได้ดั่งใจ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางมณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวจานุณี ชัยสุวรรณวงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวจรัสศรี คุ้มด้วง ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวอารียา สุดใจ ลงทะเบียนแล้ว
5. นายพงษ์ศักดิ์ มีสุวรรณ ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวนวลจันทร์ ทับสมุทร ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอภิญญาศิริ กวางแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวสิริพร อรามรุณ ลงทะเบียนแล้ว
3. นายเอกชัย ประกอบธัญ ลงทะเบียนแล้ว
4. นายธัญญา สุวรรณรักษา ลงทะเบียนแล้ว
5. นายสุวัฒน์ มั่นเหมือนป้อม ลงทะเบียนแล้ว
6. นายกวิน พูนสนอง ลงทะเบียนแล้ว
7. นายสุรยุทธ พวงระย้า ลงทะเบียนแล้ว
8. นายนิกร มาชัย ลงทะเบียนแล้ว
9. นายพรชัย ลำธารวงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
10. นายเอกพจน์ สุขผสม ลงทะเบียนแล้ว
11. นายพันธศักดิ์ โพธิเดช ลงทะเบียนแล้ว
12. นายวีรพงษ์ ปิงเมือง ลงทะเบียนแล้ว
13. นายธงชัย กัลยา ลงทะเบียนแล้ว
14. นายพิษณุ จันทร์ศุภเสน ลงทะเบียนแล้ว
15. นายวิโรจน์ เสาหิน ลงทะเบียนแล้ว
16. นายทวี นามอินทร์ ลงทะเบียนแล้ว
17. นายอนันตพงศ์ ศิริพร ลงทะเบียนแล้ว
18. นางสาวรัสรินทร์ ธนายศไชยภัทร ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้