โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D059_7 หลักสูตรการบริการให้ได้ดั่งใจ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางมณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวจานุณี ชัยสุวรรณวงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวจรัสศรี คุ้มด้วง ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวอารียา สุดใจ ลงทะเบียนแล้ว
5. นายพงษ์ศักดิ์ มีสุวรรณ ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวนวลจันทร์ ทับสมุทร ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนางสาวยุพาพร รัตนจันทร์ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวมารยาท วงษ์พวง สำรองที่นั่ง
3. อรุณวรรณ ดวงสา สำรองที่นั่ง
4. นางเบญจมาศ คำภูเมือง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • จิตวิทยาการสร้างสัมพันธภาพ
  •  หัวใจสำคัญของงานบริการ,เทคนิคการเจรจาต่อรอง 
  • การพูดเชิงสร้างสรรค์, การบริหารจิตในภาวะวิกฤต 
  • การบริหารความขัดแย้ง
  •  การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์
  •  เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 
  • บุคลิกภาพของผู้ให้บริการที่เหมาะสม
  • ทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ

สมัครอบรมวิชานี้