โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D059_7 หลักสูตรการบริการให้ได้ดั่งใจ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจานุณี ชัยสุวรรณวงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
2. นายพงษ์ศักดิ์ มีสุวรรณ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวนวลจันทร์ ทับสมุทร ลงทะเบียนแล้ว
4. นางมณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล สำรองที่นั่ง
5. นางสาวจรัสศรี คุ้มด้วง สำรองที่นั่ง
6. นางสาวอารียา สุดใจ สำรองที่นั่ง
7. นางสาวอุไร รื่นฤทธิ์ สำรองที่นั่ง
8. นางสาววาสนา คำสงค์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนางสาวยุพาพร รัตนจันทร์ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวมารยาท วงษ์พวง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • จิตวิทยาการสร้างสัมพันธภาพ
  •  หัวใจสำคัญของงานบริการ,เทคนิคการเจรจาต่อรอง 
  • การพูดเชิงสร้างสรรค์, การบริหารจิตในภาวะวิกฤต 
  • การบริหารความขัดแย้ง
  •  การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์
  •  เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 
  • บุคลิกภาพของผู้ให้บริการที่เหมาะสม
  • ทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ

สมัครอบรมวิชานี้