โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D059_7 หลักสูตรการบริการให้ได้ดั่งใจ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางมณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวจานุณี ชัยสุวรรณวงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวจรัสศรี คุ้มด้วง ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวอารียา สุดใจ ลงทะเบียนแล้ว
5. นายพงษ์ศักดิ์ มีสุวรรณ ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวนวลจันทร์ ทับสมุทร ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอภิญญาศิริ กวางแก้ว สำรองที่นั่ง
2. นางสาวสิริพร อรามรุณ สำรองที่นั่ง
3. นายเอกชัย ประกอบธัญ สำรองที่นั่ง
4. นายนายธัญญา สุวรรณรักษา สำรองที่นั่ง
5. นายสุวัฒน์ มั่นเหมือนป้อม สำรองที่นั่ง
6. นายกวิน พูนสนอง สำรองที่นั่ง
7. นายสุรยุทธ พวงระย้า สำรองที่นั่ง
8. นายนิกร มาชัย สำรองที่นั่ง
9. นายพรชัย ลำธารวงศ์ สำรองที่นั่ง
10. นายเอกพจน์ สุขผสม สำรองที่นั่ง
11. นายพันธศักดิ์ โพธิเดช สำรองที่นั่ง
12. นายวีรพงษ์ ปิงเมือง สำรองที่นั่ง
13. นายธงชัย กัลยา สำรองที่นั่ง
14. นายวิษณุ จันทร์ศุภเสน สำรองที่นั่ง
15. นายวิโรจน์ เสาร์หิน สำรองที่นั่ง
16. นายทวี นามอินทร์ สำรองที่นั่ง
17. นายอนันตพงศ์ ศิริพร สำรองที่นั่ง
18. นางสาวรัสรินทร์ ธนายศไชยภัทร สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • จิตวิทยาการสร้างสัมพันธภาพ
  •  หัวใจสำคัญของงานบริการ,เทคนิคการเจรจาต่อรอง 
  • การพูดเชิงสร้างสรรค์, การบริหารจิตในภาวะวิกฤต 
  • การบริหารความขัดแย้ง
  •  การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์
  •  เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 
  • บุคลิกภาพของผู้ให้บริการที่เหมาะสม
  • ทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ

สมัครอบรมวิชานี้