โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D059_12 หลักสูตรการบริการให้ได้ดั่งใจ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายนนทวัฒน์ เยาวสังข์ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวสุดารัตน์ แก่นสาร สำรองที่นั่ง
3. นางลีลานุช ปานชื่น สำรองที่นั่ง
4. นางสาววิมลรัตน์ นรัตถรักษา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุชาติ ค้าทางชล
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้