โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D050_02 หลักสูตรการจัดการผลิตผักและผลไม้อินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายธนิตศักดิ์ อิงคะกิตติโรจน์ สำรองที่นั่ง
2. นายอภิลักษณ์ เลิศอุดมผลวณิช สำรองที่นั่ง
3. นางสาวเพ็ญจุรี วีระธนาบุตร สำรองที่นั่ง
4. นางสาวสมจินตนา เปรมปราชญ์ สำรองที่นั่ง
5. นายอุดมชัย บุญวรเศรษฐ์ สำรองที่นั่ง
6. นางอนงค์ ชูศักดิ์ไพบูลย์ สำรองที่นั่ง
7. นางสาวจินต์จุฑา ศรีสมบูรณ์สกุล สำรองที่นั่ง
8. นายสรายุทธ สวนสำราญ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ผศ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, อ.ดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ และคณะ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
ค่าลงทะเบียน: 16,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
 • หลักการและความสำคัญของเกษตรอินทรีย์
 • สำรวจพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ 
 • วิธีการจดทะเบียนแปลงเกษตรอินทรีย์ 
 • คำนวณพื้นที่ ผลผลิต รอบอายุพืช
 • เอกสารระเบียบเกษตรอินทรีย์สากล
 • คำนวณดินและผสมวัสดุชีวธาตุอาหาร
 • การควบคุมวัชพืชในระบบเกษตร
 • ปฏิบัติการควบคุมวัชพืช
 • การบริหารแมลงศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
 • ปฏิบัติการควบคุมแมลงศัตรูพืช
 • การบริหารโรคพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
 • ปฏิบัติการควบคุมโรคพืช
 • การจัดการน้ำและแหล่งน้ำ
 • ปฏิบัติการแหล่งน้ำ
 • ระบบการจ่ายน้ำในระบบเกษตรอินทรีย์
 • วิธีการให้น้ำ
 • วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวในระบบเกษตรอินทรีย์ 
 • การบริหารตลาดในระบบเกษตรอินทรีย์
 • คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิต บรรจุภัณฑ์
 • ปฏิบัติการการส่งออกและจัดทำใบสั่งสินค้า
สมัครอบรมวิชานี้