โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D049_27 หลักสูตรการออกแบบจัดสวน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางนงลักษณ์ เจียรรุ่งแสง เจียรรุ่งแสง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 9,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • รูปแบบของสวน 
  • พรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
  • การเขียนแบบและการอ่านแบบ
  • ขั้นตอนการออกแบบศิลปะ 
  • การประเมินราคา 
  • การปักผัง 
  • เทคนิคการทำน้ำตก 
  • ขั้นตอนการจัดสวน การดูแลรักษา และระบบน้ำในสวน
สมัครอบรมวิชานี้