โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D049_27 หลักสูตรการออกแบบจัดสวน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายประจวบ ถี่ถ้วน ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวบุษราคัม อดิตโต ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวเนรัญชรา สุพรศิลป์ ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวณัฏฐิยาภรณ์ โชคผโลทัย ลงทะเบียนแล้ว
5. นางวลัยลักษณ์ จงเกรียงไกร สำรองที่นั่ง
6. นางนพรีัตน์ พุทธาธร สำรองที่นั่ง
7. นายอภิลักษณ์ เลิศอุดมผลวณิช สำรองที่นั่ง
8. นายเทวัลย์ เรืองทอง สำรองที่นั่ง
9. วีรมล สุวรรณแสง สำรองที่นั่ง
10. นายธงไชย วงศ์ศรีศุภกุล สำรองที่นั่ง
11. นางสาวอัจฉราพร สุทธิสานนท์ สำรองที่นั่ง
12. นางสาวนันทนา ชัยชนะ สำรองที่นั่ง
13. นาง สุรีรัตน์ คงมาก สำรองที่นั่ง
14. นางสาวศิรินิธี พงษ์สัมฤทธิ์ สำรองที่นั่ง
15. นายอชิ​ระ​ ศรีเจริญ สำรองที่นั่ง
16. กฤษณ์ มีบำรุง สำรองที่นั่ง
17. นายอินทรโชติ ศริพันธุ์ สำรองที่นั่ง
18. นายสรายุทธ สวนสำราญ สำรองที่นั่ง
19. นายเอกลักษณ์ สัจจะเวทะ สำรองที่นั่ง
20. นายปรเมศวร์ ปรมัตถ์ธนา สำรองที่นั่ง
21. นางสาวกรรณิการ์ สมภักดี สำรองที่นั่ง
22. นายณภัทร เจริญกุล สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 9,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • รูปแบบของสวน 
  • พรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
  • การเขียนแบบและการอ่านแบบ
  • ขั้นตอนการออกแบบศิลปะ 
  • การประเมินราคา 
  • การปักผัง 
  • เทคนิคการทำน้ำตก 
  • ขั้นตอนการจัดสวน การดูแลรักษา และระบบน้ำในสวน
สมัครอบรมวิชานี้