โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D049_27 หลักสูตรการออกแบบจัดสวน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายประจวบ ถี่ถ้วน ลงทะเบียนแล้ว
2. นางนงลักษณ์ เจียรรุ่งแสง เจียรรุ่งแสง สำรองที่นั่ง
3. นางวลัยลักษณ์ จงเกรียงไกร สำรองที่นั่ง
4. นางนพรีัตน์ พุทธาธร สำรองที่นั่ง
5. นายอภิลักษณ์ เลิศอุดมผลวณิช สำรองที่นั่ง
6. นายเทวัลย์ เรืองทอง สำรองที่นั่ง
7. วีรมล สุวรรณแสง สำรองที่นั่ง
8. นายธงไชย วงศ์ศรีศุภกุล สำรองที่นั่ง
9. นางสาวรสสุคนธ์ จำเนียร สำรองที่นั่ง
10. นายปิติ ศรีสุธรรมพร สำรองที่นั่ง
11. นางสาวอัจฉราพร สุทธิสานนท์ สำรองที่นั่ง
12. นายวรชัย สุธาพจน์ สำรองที่นั่ง
13. นางสาวนันทนา ชัยชนะ สำรองที่นั่ง
14. นาง สุรีรัตน์ คงมาก สำรองที่นั่ง
15. นางสาวบุษราคัม อดิตโต สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 9,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • รูปแบบของสวน 
  • พรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
  • การเขียนแบบและการอ่านแบบ
  • ขั้นตอนการออกแบบศิลปะ 
  • การประเมินราคา 
  • การปักผัง 
  • เทคนิคการทำน้ำตก 
  • ขั้นตอนการจัดสวน การดูแลรักษา และระบบน้ำในสวน
สมัครอบรมวิชานี้