โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D049_26 หลักสูตรการออกแบบจัดสวน
อาจารย์ผู้สอน: รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 8,600 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • รูปแบบของสวน
  • พรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
  • การเขียนแบบและการอ่านแบบ
  • ขั้นตอนการออกแบบศิลปะ
  • การประเมินราคา
  • การปักผัง
  • เทคนิคการทำน้ำตก, 
  • ขั้นตอนการจัดสวน การดูแลรักษา และระบบน้ำในสวน
สมัครอบรมวิชานี้