โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D049_26 หลักสูตรการออกแบบจัดสวน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอภิณห์พร ทัพรุ่งแสงอรุณ ลงทะเบียนแล้ว
2. นายวิวัฒน์ ตันวงษ์วาน สำรองที่นั่ง
3. นายชยิน ฐิตะสัจจา สำรองที่นั่ง
4. นางสาวธนัตติยา พงษ์ปลื้ม สำรองที่นั่ง
5. นายวิโรจน์ คำแก้ว สำรองที่นั่ง
6. นางขวัญใจ น้อยนารายณ์ สำรองที่นั่ง
7. นายพจน์ ชินปัญชนะ สำรองที่นั่ง
8. นางsantana salter สำรองที่นั่ง
9. นายวทัญญู ชัยพานิช สำรองที่นั่ง
10. นายวิโรจน์ ประทุมเขต สำรองที่นั่ง
11. นางสาวเอมวิภา ภักดีดร สำรองที่นั่ง
12. นายธีรวัจน์ เจริญผล สำรองที่นั่ง
13. นางสาวชนิดา กนกรัตนะพร สำรองที่นั่ง
14. นางสาวรัชนก พรชัยนพกรณ์ สำรองที่นั่ง
15. นายธนากร ลิมปิวรรณ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 8,600 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • รูปแบบของสวน
  • พรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
  • การเขียนแบบและการอ่านแบบ
  • ขั้นตอนการออกแบบศิลปะ
  • การประเมินราคา
  • การปักผัง
  • เทคนิคการทำน้ำตก, 
  • ขั้นตอนการจัดสวน การดูแลรักษา และระบบน้ำในสวน
สมัครอบรมวิชานี้