โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D049_25 หลักสูตรการออกแบบจัดสวน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางน้ำเพชร ภักดีโต ลงทะเบียนแล้ว
2. นายอธิป ตรียศ สำรองที่นั่ง
3. นายจักรวาล ดุษฎีวุฒิกุล สำรองที่นั่ง
4. นายวัชระ สุขเกษม สำรองที่นั่ง
5. นายการุณ ช่อสัมฤทธิ์ สำรองที่นั่ง
6. onทักษ์สิทธิ์ สิทธิสากล สำรองที่นั่ง
7. นางสาววราทิพย์ จูธารี สำรองที่นั่ง
8. นางสาวชนิดา กนกรัตนะพร สำรองที่นั่ง
9. นางสาวรัชนก พรชัยนพกรณ์ สำรองที่นั่ง
10. นายสมชาย จุฬาวไลวงศ์ สำรองที่นั่ง
11. นางสาววีรมล สุวรรณแสง สำรองที่นั่ง
12. นางสาวพิฐชญาณ์ ปริยนิธิโรจน์ สำรองที่นั่ง
13. นางอริศรา เบนเน็ต สำรองที่นั่ง
14. นางสาวธนัตติยา พงษ์ปลื้ม สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 8,600 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • รูปแบบของสวน
  • พรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
  • การเขียนแบบและการอ่านแบบ
  • ขั้นตอนการออกแบบศิลปะ
  • การประเมินราคา
  • การปักผัง
  • เทคนิคการทำน้ำตก, 
  • ขั้นตอนการจัดสวน การดูแลรักษา และระบบน้ำในสวน
สมัครอบรมวิชานี้