โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D049_25 หลักสูตรการออกแบบจัดสวน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายอธิป ตรียศ สำรองที่นั่ง
2. นายจักรวาล ดุษฎีวุฒิกุล สำรองที่นั่ง
3. นายวัชระ สุขเกษม สำรองที่นั่ง
4. นายการุณ ช่อสัมฤทธิ์ สำรองที่นั่ง
5. onทักษ์สิทธิ์ สิทธิสากล สำรองที่นั่ง
6. นางสาววราทิพย์ จูธารี สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย และคณะ
ค่าลงทะเบียน: 8,600 บาท
รายละเอียดวิชา:
  • รูปแบบของสวน
  • พรรณไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
  • การเขียนแบบและการอ่านแบบ
  • ขั้นตอนการออกแบบศิลปะ
  • การประเมินราคา
  • การปักผัง
  • เทคนิคการทำน้ำตก, 
  • ขั้นตอนการจัดสวน การดูแลรักษา และระบบน้ำในสวน
สมัครอบรมวิชานี้