โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D048_47 หลักสูตรอัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวทิพย์วรินทร์ เยญจกุลภัทร์ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุรีย์ ลิขิตตชัย : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านอัญมณีศาสตร์ จากสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย (AIGS), เป็นอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาฟิสิกส์ มก.
ค่าลงทะเบียน: 29,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • อัญมณีศาสตร์
  • การตรวจวิเคราะห์อัญมณี 
  • พลอยสังเคราะห์ และพลอยธรรมชาติ 
  • หลักการประเมินคุณภาพ ประเมินราคา พลอยสี และหยก 
  • ไข่มุก 
  • เพชร
  • โลหะที่นำมาทำเครื่องประดับ
  • การประเมินราคาเครื่องประดับ

สมัครอบรมวิชานี้