โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D048_45 หลักสูตรอัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุรีย์ ลิขิตตชัย : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านอัญมณีศาสตร์ จากสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย (AIGS), เป็นอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาฟิสิกส์ มก.
ค่าลงทะเบียน: 28,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้