โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D048_44 หลักสูตรอัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุรีย์ ลิขิตตชัย : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านอัญมณีศาสตร์ จากสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย (AIGS), เป็นอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาฟิสิกส์ มก.
ค่าลงทะเบียน: 28,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • อัญมณีศาสตร์
  • การตรวจวิเคราะห์อัญมณี
  • พลอยสังเคราะห์ และพลอยธรรมชาติ
  • หลักการประเมินคุณภาพ ประเมินราคา พลอยสี และหยก
  • ไข่มุก
  • เพชร,
  • โลหะที่นำมาทำเครื่องประดับ
  • การประเมินราคาเครื่องประดับ

สมัครอบรมวิชานี้