โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D048_44 หลักสูตรอัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวเกษณีพร แสงดาว ลงทะเบียนแล้ว
2. นายคชาธิป พาณิชตระกูล ลงทะเบียนแล้ว
3. นายชลธิศ พาณิชตระกูล ลงทะเบียนแล้ว
4. นายรุ่งโรจน์ กนกวรรณากร ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวศรีวรรณ มุ่นคง ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวเมตตา วัฒนะสวัสดิ์วงค์ ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวสุพิชฌาย์ โพธิ์ศรี ลงทะเบียนแล้ว
8. วาสิตา สีหไพบูลย์สกุล ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวปูริดา อินทร์พรหม ลงทะเบียนแล้ว
10. นางสาวพิมพ์นิภา พูลทรัพย์ ลงทะเบียนแล้ว
11. นายลิขิต พงศ์ทรัพย์การุณ ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปาณิสรา วัชรดำรงกิจ ลงทะเบียนแล้ว
2. นายจีระศักดิ์ ภูคันธะโสม ลงทะเบียนแล้ว
3. นางวลัยพร วุฒิศรีศิริพร ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวภัทรพร ลือเสียง สำรองที่นั่ง
5. นางสาวจิดาภา สุพัฒน์ทวีคุณ สำรองที่นั่ง
6. นางสาวสุทัสสี สุธรรมจินดากุล สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์สุรีย์ ลิขิตตชัย : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านอัญมณีศาสตร์ จากสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย (AIGS), เป็นอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาฟิสิกส์ มก.
ค่าลงทะเบียน: 28,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • อัญมณีศาสตร์
  • การตรวจวิเคราะห์อัญมณี
  • พลอยสังเคราะห์ และพลอยธรรมชาติ
  • หลักการประเมินคุณภาพ ประเมินราคา พลอยสี และหยก
  • ไข่มุก
  • เพชร,
  • โลหะที่นำมาทำเครื่องประดับ
  • การประเมินราคาเครื่องประดับ

สมัครอบรมวิชานี้