โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D043_7 หลักสูตรการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายสุรจิตร เปลียนขำ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวกฤษยา โชคบวรวัฒน์ สำรองที่นั่ง
3. นางวิลาวรรณ ยลถวิล สำรองที่นั่ง
4. นายขจรศักดิ์ ภักดีมีชัย สำรองที่นั่ง
5. นางสาวชลธิชา แจ่มผล สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจำนรรจา บุญมาขอม สำรองที่นั่ง
2. นางสาววณิดา ยศสุ สำรองที่นั่ง
3. นางคณาพร ่จูฑพลกุล สำรองที่นั่ง
4. นายสุภควี ฤกษ์เมือง สำรองที่นั่ง
5. นายวารินทร์ โสภาสาย สำรองที่นั่ง
6. นายไตรตะวัน คงแก้ว สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 5,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

แนวความคิดเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหาการทำงานของผู้เข้าสัมมนา การวิเคราะห์ และประเมินผลสภาพของปัญหา เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา การชี้สาเหตุของปัญหา บทบาทของสมองในการตัดสินใจ  การวิเคราะห์ การประเมิน และพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาเพื่อ การตัดสินใจแบบต่างๆ ในการแก้ปัญหา Workshop เพื่อฝึกกระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหา

สมัครอบรมวิชานี้