โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D043_7 หลักสูตรการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายสุรจิตร เปลียนขำ สำรองที่นั่ง
2. นางสาวกฤษยา โชคบวรวัฒน์ สำรองที่นั่ง
3. นางวิลาวรรณ ยลถวิล สำรองที่นั่ง
4. นายขจรศักดิ์ ภักดีมีชัย สำรองที่นั่ง
5. นางสาวชลธิชา แจ่มผล สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจำนรรจา บุญมาขอม สำรองที่นั่ง
2. นางสาววณิดา ยศสุ สำรองที่นั่ง
3. นายสุภควี ฤกษ์เมือง สำรองที่นั่ง
4. นายปูริดา อินทร์พรหม อินทร์พรหม สำรองที่นั่ง
5. นายไตรตะวัน คงแก้ว สำรองที่นั่ง
6. นางปัทกชกร สิทธิกรณ์ สำรองที่นั่ง
7. นางสาวอัจฉรา เกียรติบำรุง สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 5,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

แนวความคิดเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหาการทำงานของผู้เข้าสัมมนา การวิเคราะห์ และประเมินผลสภาพของปัญหา เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา การชี้สาเหตุของปัญหา บทบาทของสมองในการตัดสินใจ  การวิเคราะห์ การประเมิน และพัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาเพื่อ การตัดสินใจแบบต่างๆ ในการแก้ปัญหา Workshop เพื่อฝึกกระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหา

สมัครอบรมวิชานี้