โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D042_7 หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายพุทธิภณ เจริญวัฒนา สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวฝากฝัน จันทร์แสงดี สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 5,000 บาท
รายละเอียดวิชา: การเจรจาต่อรอง ยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง แบบทดสอบตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการเจรจา กลวิธีการเจรจาต่อรอง แบบฝึกหัดการเจรจาต่อรอง
สมัครอบรมวิชานี้