โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D042_7 หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายพุทธิภณ เจริญวัฒนา สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. อรุณวรรณ ดวงสา สำรองที่นั่ง
2. นายพุทธิภณ เจริญวัฒนา สำรองที่นั่ง
3. นางสาวฝากฝัน จันทร์แสงดี สำรองที่นั่ง
4. นางสาวปาลดา ไชยชนะ สำรองที่นั่ง
5. นางนริศรา สงวนศิลป์ สำรองที่นั่ง
6. นายเกรียงไกร จันทะมา สำรองที่นั่ง
7. นางเบญจมาศ คำภูเมือง สำรองที่นั่ง
8. นายเลิศชัย จิตร์อารี สำรองที่นั่ง
9. นางสาววิกันยา ประทุมยศ สำรองที่นั่ง
10. นางสาวดวงรัตน์ สวัสดิ์มงคล สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 5,000 บาท
รายละเอียดวิชา: การเจรจาต่อรอง ยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง แบบทดสอบตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการเจรจา กลวิธีการเจรจาต่อรอง แบบฝึกหัดการเจรจาต่อรอง
สมัครอบรมวิชานี้