โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D042_12 หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายสุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายธีรพัฒน์ คำนวณทิพย์ สำรองที่นั่ง
2. นายณัฐพงษ์ ผดุงพัฒนพงษ์ สำรองที่นั่ง
3. นายมนตรี วรารักษ์สัจจะ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวกรรณ ศรีธิยศ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 5,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้