โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D042_11 หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายสุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายธีรพัฒน์ คำนวณทิพย์ สำรองที่นั่ง
2. นายณัฐพงษ์ ผดุงพัฒนพงษ์ สำรองที่นั่ง
3. นายมนตรี วรารักษ์สัจจะ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวกรรณ ศรีธิยศ สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 5,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  1) การเจรจาต่อรอง

      - การเข้าถึงเหตุจูงใจในการต่อรอง

      - แบบฝึกหัดเบื้องต้นในการเจรจาต่อรอง

      - ขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง

  2) ยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง

      - การเตรียมตัวก่อนการต่อรอง

              - แบบฝึกหัดการวางแผนการต่อรอง

              - การระบุขอบเขตที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง

              - การค้นหาประเด็นที่ใช้ในการต่อรอง

  3) แบบทดสอบตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการเจรจาต่อรอง

      - พฤติกรรมหลักที่ใช้ในการเจรจา

      - พฤติกรรมย่อยที่ใช้ในการเจรจา

      - แบบฝึกหัด ผลของการใช้พฤติกรรมที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง

  4) กลวิธีการเจรจาต่อรอง

      - กลวิธีที่นักต่อรองนิยมใช้

      - เทคนิคการจัดการ กับการข่มขู่ในการต่อรอง

      - การปิดการเจรจาต่อรอง เพื่อบรรลุข้อตกลง        

สมัครอบรมวิชานี้