โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D042_09 หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์
ค่าลงทะเบียน: 5,000 บาท
รายละเอียดวิชา: การเจรจาต่อรอง ยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง แบบทดสอบตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการเจรจา กลวิธีการเจรจาต่อรอง แบบฝึกหัดการเจรจาต่อรอง
สมัครอบรมวิชานี้