โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D041_7 หลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนิรัชรา ด่านสวสดิ์ สำรองที่นั่ง
2. นายศุภชัย สีหะ สำรองที่นั่ง
3. นายสุรชิต แวงโสธรณ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกัญปรางค์สร โชติเฉลิมโรจน์ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวนาฎชนก อจลเสรีวงศ์ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาววศินี คชาสัมฤทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวพัชรี ผลกิจ ลงทะเบียนแล้ว
5. นายปัทม์ ธัญลักษณ์ชัยกุล ลงทะเบียนแล้ว
6. นางชนันท์ธิพัฒน์ สมเหนือ ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวพัฒนาพร โพนสูง ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสุภัค อ่ำสมคิด ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสมบูรณ์ ฐาปนะดิลก ลงทะเบียนแล้ว
10. นางเพ็ญนภา นาครักษ์ ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวอุมากานต์ สุดสงวน ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวละอองดาว บุญยืน ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาววรีญา พุ่มศิริ ลงทะเบียนแล้ว
14. นางสาวสุดใจ น้อยหวอย ลงทะเบียนแล้ว
15. นางสาวณิษชารี โกศลพงษ์ไพศาล ลงทะเบียนแล้ว
16. นางสาวศุภาจรีย์ นาวิลัย ลงทะเบียนแล้ว
17. นายธนกร ตั้งจิตตรง ลงทะเบียนแล้ว
18. นายชาคริต ดวงสร้อยทอง ลงทะเบียนแล้ว
19. นายคฑาวุธ ก่อสินประสิทธิ์ ลงทะเบียนแล้ว
20. นายปัญญาวัฒน์ ไวทยินทร์ ลงทะเบียนแล้ว
21. นางสาวธันยพร เพชรชูศรี ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 4,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความสำคัญของการนำเสนอ, 
  • การนำเสนอรูปแบบต่างๆ, 
  • กระบวนการนำเสนอ, 
  • การจัดเตรียมเนื้อหาที่ถูกใจผู้ฟัง, 
  • การเตรียมการนำเสนอที่โดนใจผู้ฟัง, 
  • เทคนิคการนำเสนอที่หลากหลาย, 
  • ปัญหาที่พบเจอในการนำเสนอ, 
  • การค้นหาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาของตนเอง, 
  • การฝึกปฏิบัติการนำเสนอในสถานการณ์จริง

สมัครอบรมวิชานี้