โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D041_7 หลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนิรัชรา ด่านสวสดิ์ สำรองที่นั่ง
2. นายศุภชัย สีหะ สำรองที่นั่ง
3. นายสุรชิต แวงโสธรณ์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกัญปรางค์สร โชติเฉลิมโรจน์ สำรองที่นั่ง
2. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วศรี สำรองที่นั่ง
3. นางสาวนาฎชนก อจลเสรีวงศ์ สำรองที่นั่ง
4. นางสาววศินี คชาสัมฤทธิ์ สำรองที่นั่ง
5. นางสาวพัชรี ผลกิจ สำรองที่นั่ง
6. นายปัทม์ ธัญลักษณ์ชัยกุล สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 4,000 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความสำคัญของการนำเสนอ, 
  • การนำเสนอรูปแบบต่างๆ, 
  • กระบวนการนำเสนอ, 
  • การจัดเตรียมเนื้อหาที่ถูกใจผู้ฟัง, 
  • การเตรียมการนำเสนอที่โดนใจผู้ฟัง, 
  • เทคนิคการนำเสนอที่หลากหลาย, 
  • ปัญหาที่พบเจอในการนำเสนอ, 
  • การค้นหาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาของตนเอง, 
  • การฝึกปฏิบัติการนำเสนอในสถานการณ์จริง

สมัครอบรมวิชานี้