โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D041_12 หลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายวชิรศักดิ์ เกตุโสระ สำรองที่นั่ง
2. นายกิตตินันท์ สุขโข สำรองที่นั่ง
3. นางภาวณา ประมนต์ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวบัณฑิตา สุทธิผลิน สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 4,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้