โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D040_8 หลักสูตรกลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางแมนสรวง มณีโชติ ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวนภาพร เลี่ยมไล้ ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสุกัญญา นาทอง ลงทะเบียนแล้ว
4. นางปุญชรัสมิ์ แก้วนา ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวพัชรี มณีพราว ลงทะเบียนแล้ว
6. นางสาวนภาพร สรสนิธ ลงทะเบียนแล้ว
7. นางสาวสุดใจ น้อยหวอย ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวณัฐพร มานะสุวรรณผล ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวยิ่งพร อินทร์ศรีชื่น ลงทะเบียนแล้ว
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางมณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล สำรองที่นั่ง
2. ณัฐสิชณ์ โพธิ์ศรี สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 2,500 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้