โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D040_7 หลักสูตรกลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวณัฐพร มานะสุวรรณผล ลงทะเบียนแล้ว
2. ณัฐสิชณ์ โพธิ์ศรี สำรองที่นั่ง
3. นางแมนสรวง มณีโชติ สำรองที่นั่ง
4. นางสาวนภาพร เลี่ยมไล้ สำรองที่นั่ง
5. นางสุกัญญา นาทอง สำรองที่นั่ง
6. นางปุญชรัสมิ์ แก้วนา สำรองที่นั่ง
7. นางสาวพัชรี มณีพราว สำรองที่นั่ง
8. นางสาวนภาพร สรสนิธ สำรองที่นั่ง
9. นางสาวสุดใจ น้อยหวอย สำรองที่นั่ง
10. นางสาวยิ่งพร อินทร์ศรีชื่น สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางมณีพัฒน์ พฤกษ์มหาชัยกุล สำรองที่นั่ง
2. ณัฐสิชณ์ โพธิ์ศรี สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 2,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

  • ความเป็นมืออาชีพ
  • การค้นหาจุดแข็งและจุดควรพัฒนา, 
  • การกำหนดเป้าหมายในชีวิต, 
  • กลยุทธ์ต่างๆ ในการทำงานอย่างมืออาชีพ, 
  • แนวทางประยุกต์ใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ

สมัครอบรมวิชานี้