โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D040_12 หลักสูตรกลยุทธ์การทำงานอย่างมืออาชีพ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 2,800 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้