โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
D039_8 หลักสูตรทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกิติต์ธัญญา มานพสิน สำรองที่นั่ง
2. นางสาวดวงกมล จักกระโทก สำรองที่นั่ง
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ โชคบวรวัฒน์ สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล ลงทะเบียนแล้ว
2. นางสาวปูริดา อินทร์พรหม อินทร์พรหม ลงทะเบียนแล้ว
3. นางสาวนางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีเพ็ง ลงทะเบียนแล้ว
4. นางสาวระพีพรรณ เขื่อนวัน ลงทะเบียนแล้ว
5. นางสาวเกศรินทร์ ภูมิแกดำ ลงทะเบียนแล้ว
6. นายปฏิภาณ ฟองสมุทร ลงทะเบียนแล้ว
7. นางผุสดี เวชชพิพัฒน์ ลงทะเบียนแล้ว
8. นางสาวภัคพธู อุ่นงามพันธุ์ ลงทะเบียนแล้ว
9. นางสาวอมรรัตน์ พันทอง ลงทะเบียนแล้ว
10. นางกาญจนี โบพรหม ลงทะเบียนแล้ว
11. นางสาวธมลวรรณ พวงแก้ว ลงทะเบียนแล้ว
12. นางสาวสมสมัย เอียดคง ลงทะเบียนแล้ว
13. นางสาวตณุรดา ต้องโพนทอง ลงทะเบียนแล้ว
อาจารย์ผู้สอน: ดร.พัชรา วาณิชวศิน
ค่าลงทะเบียน: 4,000 บาท
รายละเอียดวิชา:
สมัครอบรมวิชานี้